Civil Scan

Privacy icon

Voorkom ondergrondse verrassingen

De Nederlandse bodem is, zoals de geschiedenis heeft aangetoond, uitermate geschikt voor de aanleg voor kabels en leidingen (K&L) in de grond. Mede dankzij ontwikkelingen en innovaties neemt het gebruik van kabels en leidingen alsmaar toe. Dit resulteert in een verbetering van de buitenruimte, maar de infrastructuur van kabels en leidingen in de grond is daarom nog nooit zo complex geweest.

Door de toename liggen tegenwoordig erg veel kabels en leidingen in de grond. Echter is de wirwar van kabels en leidingen in het verleden niet altijd goed vastgelegd. Dit resulteert in een ongewenst verhoogde kans op calamiteiten tijdens de uitvoering van een nieuw project of algemene werkzaamheden.

De complexiteit van kabels en leidingen zorgt ervoor dat men accuraat te werk moet gaan, wanneer omgegaan wordt met bestaande kabels en leidingen. Van belang is dat het grondroeren met precisie gedaan wordt, zodat niet onverwachts kabels en leidingen geraakt kunnen worden. Echter is gebleken dat dit niet genoeg is. Vooronderzoek is van cruciaal belang voor het veilig stellen van de grondroerder en het zeker stellen van de planning en dus ook kosten.

CivilScan is gespecialiseerd in het doen van het vooronderzoek. Tijdens het onderzoek worden kabels en leidingen geïdentificeerd, gelokaliseerd en verwerkt. Een van de meest effectieve manieren van CivilScan is het maken van proefsleuven. De sleuven, haaks op het verwachte tracé van de kabels en leidingen, brengen ze in beeld, waarna de gegevens verwerkt kunnen worden.

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in kabels en leidingen, maar ook andere zaken zoals hergebruik van grond, oplossen van knelpunten rondom kabels en leidingen, grondsamenstellingen determineren, archeologie, het oplossen van problemen rondom niet gesprongen explosieven, etc. Deze kennis en de integrale kijk om het project bespaart u tijd en geld.

CivilScan heeft als motto daarom ook: voorkom ondergrondse verassingen. Kosten, planning en veiligheid zijn belangrijke factoren voor ieder project. Calamiteiten zijn een gevaar voor deze factoren en het voorkomen hiervan is voor iedere speler dus van groot belang.

Het toepassen van de gebundelde kennis en een brede en geïntegreerde kijk van CivilScan brengen kabels en leidingen in beeld, zodat u, tijdens uw project, veilig kunt grondroeren.

Over ons

CivilScan is een jonge, frisse en dynamische onderneming dat onderdeel uitmaakt van GWW-Ingenieurs. Met betrekking tot kabels en leidingen is CivilScan gespecialiseerd in het oplossen van problemen. Van voorbereiding tot uitvoering adviseert en ondersteunt CivilScan de opdrachtgever. Bij het oplossen van vraagstukken staat niet alleen de functionaliteit centraal, maar ook duurzaamheid en de sociale invulling zijn belangrijke aandachtspunten. Kenmerkend is onze creatieve en innovatieve aanpak. CivilScan maakt gebruik van nieuwe innoverende technieken en onderscheidt zich daarmee van andere bureaus door meer te bieden dan denken in 'traditionele' oplossingen.

CivilScan heeft betrokken, betrouwbare en deskundige medewerkers, die zorgen voor een optimale en een efficiënte uitvoering van uw project. CivilScan biedt u meer duidelijkheid en zekerheid op het gebied van problemen rondom kabels en leidingen, zowel op klein als groot niveau. Door onze knowhow van het vakgebied en ruime ervaring zijn wij in staat om brede oplossingen te generen. CivilScan kijkt breed naar ieder project en houdt rekening met zaken die voor u nog onvoorzien zijn. Dit maakt ons de partner die u zoekt.

De noodzaak is groot

WION en CROW-publicatie 500

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, oftewel WION, is sinds 1 oktober 2008 van kracht en zorgt voor een verplichte uitwisseling van informatie en verantwoordelijkheden van partijen. Sinds de intrede van de wet is er meer duidelijk over de locatie van kabels en leidingen, maar het probleem is dat niet elke kabel of leiding inzichtelijk is.

CROW-publicatie 500 is de nieuwste publicatie van CROW en omschrijft de richtlijnen voor het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. De publicatie is sinds 1 januari 2017 van kracht en is dus erg recent. In de nieuwe CROW-publicatie 500, de vervanger van de publicaties 250 en 308, wordt benadrukt dat de gehele keten in het projectproces verantwoordelijk is. Dit vanaf initiatiefase tot en met de gebruiksfase. Wanneer de kabels en leidingen inzichtelijk zijn gemaakt kan GWW-Ingenieurs op basis hiervan het ontwerp van de proefsleuven inpassen.
Hierin wordt specifiek ingegaan op het zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. De belangrijkste grote stakeholders (overheden, netbeheerders, grondroerders, wetgevers etc.) hebben de richtlijnen in deze publicatie opgesteld en hebben de handen ineengeslagen. De richtlijnen moet worden nageleefd.

Iedere stakeholder van een project heeft met de ingang van de publicatie zijn eigen verantwoordelijkheid en kan daarop aangewezen worden. Iedere nalatige stakeholder kan verantwoordelijk gesteld worden bij het voordoen van een calamiteit.
De taak van de initiatiefnemer, vaak opdrachtgever, heeft de verplichting om iedere locatie van een kabel of leiding inzichtelijk te hebben, zodat het ontwerp van het bouwproject daaraan gemaakt kan worden.

Onvolledige KLIC

Niet alle kabels en leidingen zijn verwerkt in het KLIC-systeem. De verstrekte gegevens omtrent K&L van het Kadaster zijn vaak onvolledig, omdat niet elke kabel of leiding verwerkt is in het systeem. Vooral oudere kabels en leidingen zijn vaak niet verwerkt. Deze onvoorziene kabels en leidingen kunnen voor grote problemen zorgen, wanneer de uitvoering van een project al gaande is.

Van belang is daarom om alle kabels en leidingen eerst inzichtelijk te hebben, voordat er aan verdere projectfases begonnen wordt.

Groot netwerk zorgt voor een grotere kans op schade

Tientallen kabels onder het trottoir is geen uitzondering. Mede dankzij de komst van telefonie en internet is de hoeveelheid kabels en leidingen sterk toegenomen. Deze toename is positief betere levering van gas, water, elektriciteit en data en de “standaard” is daarmee omhoog gegaan. Echter tijdens het grondroeren kunnen deze kabels en leidingen een doorn in het oog zijn. Dit brengt een grotere kans op schade met zich mee, wanneer de grond geroerd wordt. Een goed inzicht in waar de kabels en leidingen liggen, zorgt voor een veiligere situatie, zodat de grondroerder effectiever te kan werk gaan.

Onduidelijkheid rondom verantwoordelijkheid

Wie verantwoordelijk is voor schade of letsel is de afgelopen tijd onduidelijk geweest. Is de grondroerder aansprakelijk of de opdrachtgever? Verantwoordelijkheid staat centraal in de CROW-publicatie 500 en geeft advies hierover. Beschreven staat dat iedere stakeholder zijn plicht heeft om informatie te delen rondom K&L en verantwoordelijkheid te hebben voor zijn eigen deel. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever bijvoorbeeld de ligging van de kabels en leidingen inzichtelijk heeft moeten maken, voordat er aan de bouw begonnen kan worden.

CivilScan kan u bij deze onduidelijkheid helpen en advies geven rondom de verantwoordelijkheid en bijbehorende stappen die gemaakt moeten worden.

Methodiek

Om kabels en leidingen inzichtelijk te maken voor uw project, hanteert CivilScan een zorgvuldige procedure, zodat het gewenste resultaat bereikt kan worden. CivilScan is gespecialiseerd in de lokalisatie en determinatie van kabels en leidingen door middel van proefsleuven. Het maken van proefsleuven is een van de meest effectieve manier om de locatie en soort te kunnen bepalen. De procedure is hieronder beschreven:

Procedure Oriëntatie proefsleuf
 • Doorlopen van procedure
 • Bepalen werk
 • Oriëntatie-KLIC
 • Bepalen locatie proefsleuven
 • Opstellen van kosten en aanbieding doen
 • Inplannen werk
 • Verkeersplan
 • Bewonersbrief
 • Proefsleuven graven
 • Inmeten (handmatig en/of digitaal)
 • Foto’s maken
 • Gegevens verwerken en opstellen documenten
 • Overdracht resultaat
 • Presentatie

Bepaling onbekende en loze leidingen
 • Bepalen werk
 • Oriëntatie-KLIC
 • Bepalen locatie proefsleuven
 • Opstellen van kosten en aanbieding doen
 • Inplannen werk
 • Verkeersplan
 • Bewonersbrief
 • Proefsleuven graven
 • Aanboren en/of pellen K&L
 • Inmeten
 • Gegevens verwerken en opstellen documenten
 • Overdracht resultaat
 • Presentatie

Advies

Als laatste wordt een advies gegeven over de situatie van K&L met betrekking tot uw project.

Onze expertise

Veel kennis en een breed advies

CivilScan heeft mede omdat het onderdeel uitmaakt van GWW-Ingenieurs een groot scala aan kennis tot zijn beschikking. Van zowel de kennis van grondwerk, wegenbouw, waterbouw, als groen behoren tot de kennis van CivilScan. Echter de kracht van CivilScan ligt bij de geïntegreerde kijk op problemen rondom kabels en leidingen.

CivilScan adviseert vanuit de nieuwe richtlijnen van CROW-publicatie 500. De publicatie beschrijft verschillende aanpassingen van thema’s als verantwoordelijkheid en methodiek en CivilScan kan u daarbij instrueren.
Daarnaast kan CivilScan u advies geven over uw project met betrekking tot milieuhygiëne, archeologie, hergebruik en circulair bouwen, civieltechnische zaken, veiligheid, groen, etc.

Samengevat: CivilScan kan u voorzien van een breed en geïntegreerd advies, waarbij rekening gehouden wordt met alle factoren die daarbij meespelen.

Ons werkveld

Advies

CivilScan profileert zichzelf als een breed kijkende onderneming die een groot scala aan kennis gebruikt om een advies te kunnen geven over zaken rondom kabels en leidingen voor uw project.
Ons advies is uiteraard specifiek gemaakt voor de situatie waar u mee te maken heeft, kijkend naar alle aspecten die invloed kunnen hebben op het project. Ook groen-technisch kunnen wij advies geven.

Van lokalisatie tot determinatie

Door middel van proefsleuven worden kabels en leidingen gelokaliseerd. Gebleken is dat de proefsleuf de meest effectieve manier is om kabels en leidingen in kaart te brengen. Er is ruimte om te kijken of de verwachte kabels en leidingen aanwezig zijn en om welke kabels en leidingen het gaat. Onvoorziene kabels en leidingen worden gelokaliseerd en gedetermineerd. Vooral oude kabels kunnen erg op elkaar lijken, waardoor het lastig is om te bepalen om wat voor soort kabel het gaat. CivilScan beschikt over de expertise om het te kunnen determineren.

Vrijgeven en vastleggen

Wanneer er verwacht wordt dat een kabel of leiding niet in gebruik is, dan wordt het vrijgegeven. Dat wil zeggen dat deze geknipt of aangeboord wordt. Er wordt ter plekke gekeken van wie de kabel of leiding is en of deze in gebruik is.

CivilScan werkt de verkregen data dat vrijgekomen is van de lokalisatie en determinatie technisch uit. De data wordt weergegeven in overzichtelijke tekeningen, waarin de locatie en soort goed en overzichtelijk weergegeven worden.

Overdracht en terugkoppeling

CivilScan streeft naar een hoge kwaliteit en de overdracht en terugkoppeling hoort hier ook bij. Het vastgelegde materiaal en onderbouwing wordt tijdens de terugkoppeling aan u geleverd. Met het geleverde materiaal kunt u uw project op een veilige manier laten verlopen.